Aquatonale Clarifying

Lightens the skin tone.
Lightens the skin tone.
Test